it-swarm-vi.com

Cách tốt nhất để tích hợp tìm kiếm Google?

Tôi muốn sử dụng Google Tìm kiếm trái ngược với tìm kiếm tích hợp được cung cấp bởi công cụ WordPress. Cách tốt nhất để tích hợp Google Tìm kiếm là gì?

2
Sampson

Có một số plugin cung cấp chức năng này:

1
Travis Northcutt