it-swarm-vi.com

hiển thị hình ảnh đặc trưng trong nguồn cấp dữ liệu RSS

Hay, có ai biết cách hiển thị url hình ảnh nổi bật trong nguồn cấp RSS không?

2
dotty
function add_featured_image_url($output) {
  global $post;
  if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
    $output = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id( $post->ID ) ) . ' ' . $output;
  }
  return $output;
}

add_filter('the_excerpt_rss', 'add_featured_image_url');
add_filter('the_content_feed', 'add_featured_image_url');
4
sorich87