it-swarm-vi.com

root chạy emacs

Hôm nay, sau khoảng 20 phút đăng nhập vào Ubuntu 10.4, tôi nhận thấy việc sử dụng CPU và đĩa cứng sẽ tăng lên. top tiết lộ rằng root đã chạy emacs23.

Về cơ bản, đó là hành vi tương tự được mô tả tại Diễn đàn Ubunt

nhưng không có câu trả lời ở đó Có manh mối nào về việc này không?

6
Alejandro

Có một công việc định kỳ thực thi emacs hàng tuần để cập nhật tự động tải AocateeX.

Bạn có thể mong đợi hành vi đó nếu bạn đã cài đặt auctex . Để xác nhận, hãy kiểm tra nếu tệp /etc/cron.weekly/auctex là áp lực.

9
H Marcelo Morales