it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể tạo ổ đĩa RAID phần mềm và cài đặt Ubuntu Desktop trên ổ đĩa đó?

Vì GParted không hỗ trợ RAID, chúng ta có thể sử dụng công cụ nào để tạo ổ đĩa RAID (0,1,5, v.v.) và sau đó cài đặt Ubuntu vào ổ đĩa đó? Giả sử chúng tôi đang bắt đầu trên hệ thống mới không có hệ điều hành.

2
ssanj

Tôi giả sử bạn có nghĩa là RAID Phần mềm Linux chứ không phải RAID phần cứng.

CD thay thế hỗ trợ cài đặt vào thiết lập RAID Phần mềm Linux. Đây là một liên kết đến một screencast tôi đã thực hiện cho thấy làm thế nào để làm điều đó.

http://screencasts.ubfox.com/MoS2007/10_Installing_Ub Ubuntu_Part_2

Ngoài ra, bạn có thể muốn dùng thử tiện ích đĩa mới nhất trên CD trực tiếp vì điều này có một số tùy chọn để định cấu hình RAID Phần mềm Linux.

Cũng có thể cài đặt trên Linux Software RAID bằng Live CD và tiện ích mdadm. Khởi động từ Live CD và sau đó "Sudo apt-get install mdadm", đây là công cụ cần thiết để tạo thiết lập RAID. Bạn sẽ cần sử dụng fdisk (hoặc gparted) để tạo các phân vùng và sau đó mdadm để tạo (các) mảng RAID.

Có rất nhiều hướng dẫn sử dụng mdadm trực tuyến.

4
popey