it-swarm-vi.com

Sử dụng các biến union/ngã tư query_posts trong mẫu tham số yêu cầu uri?

Thông thường khi tôi tạo một số dạng truy vấn, tôi sử dụng một mảng cho các đối số của mình như thế này:

[.__.] $ postlistArss = mảng ([.__.] 'child_of' => 320, [.__.] 'Parent' => 320 [.__.]); [.__.] $ postlist = get_pages ($ postlistArss);

Tuy nhiên, có những lúc khác, khi tôi cần/muốn sử dụng các tham số truy vấn kiểu URI như thế này:

get_pages ('child_of = 320 & cha mẹ = 320');

Tất cả đều đơn giản, nhưng có cách nào có thể sử dụng kiểu tham số URI cho các truy vấn kết hợp/giao nhau nâng cao hơn như post__not_in yêu cầu một mảng ID không?

2
Dan Gayle

WP_Query sử dụng hàm parse_str gốc của PHP, sử dụng cấu trúc sau để biểu thị các mảng:

'post__not_in[]=1&post__not_in[]=2&post__not_in[]=3'

giống như

array(
  'post__not_in' => array( 1,2,3 )
)
3
John P Bloch