it-swarm-vi.com

Làm thế nào để chạy easy_install trong cygwin?

Tôi đang cố gắng cài đặt một số gói trong python của cygwin, nhưng tôi gặp lỗi sau: "easy_install: không tìm thấy lệnh".

Tôi đã thử chạy "easy_install.py", kết quả cũng là "easy_install.py: không tìm thấy lệnh". Tôi đã cố gắng tìm kiếm toàn bộ cây/usr của cygwin để tìm bất cứ thứ gì có tên với tiền tố "dễ dàng", không tìm thấy.

Tui bỏ lỡ điều gì vậy? AFAIK, công cụ easy_install phải là pin được bao gồm trong python 2.5. Hoặc có gói nào cần được cài đặt cho cái mà tôi đã bỏ lỡ không?

32
Alex Gontmakher

Từ Cygwin Nhắc, làm:

$ wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
$ python ez_setup.py

Điều này sẽ cài đặt easy_install trên cygwin của bạn.

Dễ như py.

39
itsadok

easy_install là một phần của gói setuptools. Gói này được cung cấp bởi cygwin. Để cài đặt nó, hãy chạy lại cygwin setup [...]. Exe trình cài đặt và ở bước chọn gói, đánh dấu vào "Python/python-setuptools".

Kịch bản easy_install có số phiên bản được đính kèm. Thay vì chạy easy_install, chạy easy_install-2.7 hoặc là easy_install-3.4 (hay bất cứ cái gì x.y phiên bản Python bạn đã cài đặt).

18
FabienAndre

Easy Install là một python (easy_install) đi kèm với setuptools, có thể tìm thấy ở đây: http://pypi.python.org/pypi/setuptools. Bạn phải tự cài đặt setuptools.

  • Nếu bạn muốn cài đặt nó vào windows python so với sử dụng setuptools install script from cmd Shell hoặc sử dụng trình cài đặt MS Windows
  • Nếu bạn cần python với setuptools để hoạt động trong cygwin hơn:

    • sử dụng riêng của cygwin python (bạn có thể cài đặt một cái bằng cách sử dụng setup.exe của cygwin)
    • sử dụng nguồn setuptools
4
Alex Bolotov

Ngoài việc cài đặt setuptools (như được mô tả trong các câu trả lời khác), bạn cũng cần đảm bảo C:\Python25\Scripts nằm trong PATH của bạn.

1
dF