it-swarm-vi.com

Gửi email qua gmail & python

Cách gửi email được đề xuất với gmail và python là gì? 

Có rất nhiều chủ đề SO, nhưng hầu hết đều cũ và cũng có smtp với tên người dùng và mật khẩu không hoạt động nữa hoặc người dùng phải hạ cấp bảo mật của gmail của họ (ví dụ xem tại đây ). 

OAuth có phải là cách được đề xuất?

18
apadana

Câu trả lời cho thấy cách gửi email với API gmail và python. Cũng cập nhật câu trả lời để gửi email với tệp đính kèm. 

API API & OAuth -> không cần lưu tên người dùng và mật khẩu trong tập lệnh. 

Lần đầu tiên tập lệnh mở trình duyệt cho phép tập lệnh và sẽ lưu thông tin đăng nhập cục bộ (nó sẽ không lưu tên người dùng và mật khẩu). Các lần chạy tiếp theo sẽ không cần trình duyệt và có thể gửi email thẳng. 

Với phương pháp này, bạn sẽ không gặp lỗi như SMTPException bên dưới và không cần cho phép Truy cập cho các ứng dụng kém an toàn hơn: 

raise SMTPException("SMTP AUTH extension not supported by server.") 
smtplib.SMTPException: SMTP AUTH extension not supported by server.


Dưới đây là các bước để gửi email bằng API gmail: 

 Turn on Gmail API steps (Liên kết thuật sĩ tại đây , Thông tin thêm tại đây )

Bước 2: Cài đặt Thư viện khách hàng của Google

pip install --upgrade google-api-python-client

Bước 3: Sử dụng tập lệnh sau để gửi email (chỉ cần thay đổi các biến trong chức năng chính)

import httplib2
import os
import oauth2client
from oauth2client import client, tools
import base64
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from apiclient import errors, discovery
import mimetypes
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.audio import MIMEAudio
from email.mime.base import MIMEBase

SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/gmail.send'
CLIENT_SECRET_FILE = 'client_secret.json'
APPLICATION_NAME = 'Gmail API Python Send Email'

def get_credentials():
  home_dir = os.path.expanduser('~')
  credential_dir = os.path.join(home_dir, '.credentials')
  if not os.path.exists(credential_dir):
    os.makedirs(credential_dir)
  credential_path = os.path.join(credential_dir,
                  'gmail-python-email-send.json')
  store = oauth2client.file.Storage(credential_path)
  credentials = store.get()
  if not credentials or credentials.invalid:
    flow = client.flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRET_FILE, SCOPES)
    flow.user_agent = APPLICATION_NAME
    credentials = tools.run_flow(flow, store)
    print('Storing credentials to ' + credential_path)
  return credentials

def SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, attachmentFile=None):
  credentials = get_credentials()
  http = credentials.authorize(httplib2.Http())
  service = discovery.build('gmail', 'v1', http=http)
  if attachmentFile:
    message1 = createMessageWithAttachment(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, attachmentFile)
  else: 
    message1 = CreateMessageHtml(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)
  result = SendMessageInternal(service, "me", message1)
  return result

def SendMessageInternal(service, user_id, message):
  try:
    message = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=message).execute())
    print('Message Id: %s' % message['id'])
    return message
  except errors.HttpError as error:
    print('An error occurred: %s' % error)
    return "Error"
  return "OK"

def CreateMessageHtml(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain):
  msg = MIMEMultipart('alternative')
  msg['Subject'] = subject
  msg['From'] = sender
  msg['To'] = to
  msg.attach(MIMEText(msgPlain, 'plain'))
  msg.attach(MIMEText(msgHtml, 'html'))
  return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(msg.as_string())}

def createMessageWithAttachment(
  sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, attachmentFile):
  """Create a message for an email.

  Args:
   sender: Email address of the sender.
   to: Email address of the receiver.
   subject: The subject of the email message.
   msgHtml: Html message to be sent
   msgPlain: Alternative plain text message for older email clients     
   attachmentFile: The path to the file to be attached.

  Returns:
   An object containing a base64url encoded email object.
  """
  message = MIMEMultipart('mixed')
  message['to'] = to
  message['from'] = sender
  message['subject'] = subject

  messageA = MIMEMultipart('alternative')
  messageR = MIMEMultipart('related')

  messageR.attach(MIMEText(msgHtml, 'html'))
  messageA.attach(MIMEText(msgPlain, 'plain'))
  messageA.attach(messageR)

  message.attach(messageA)

  print("create_message_with_attachment: file: %s" % attachmentFile)
  content_type, encoding = mimetypes.guess_type(attachmentFile)

  if content_type is None or encoding is not None:
    content_type = 'application/octet-stream'
  main_type, sub_type = content_type.split('/', 1)
  if main_type == 'text':
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEText(fp.read(), _subtype=sub_type)
    fp.close()
  Elif main_type == 'image':
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEImage(fp.read(), _subtype=sub_type)
    fp.close()
  Elif main_type == 'audio':
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEAudio(fp.read(), _subtype=sub_type)
    fp.close()
  else:
    fp = open(attachmentFile, 'rb')
    msg = MIMEBase(main_type, sub_type)
    msg.set_payload(fp.read())
    fp.close()
  filename = os.path.basename(attachmentFile)
  msg.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=filename)
  message.attach(msg)

  return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string())}


def main():
  to = "[email protected]"
  sender = "[email protected]"
  subject = "subject"
  msgHtml = "Hi<br/>Html Email"
  msgPlain = "Hi\nPlain Email"
  SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)
  # Send message with attachment: 
  SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain, '/path/to/file.pdf')

if __== '__main__':
  main()

Mẹo để chạy mã này trên linux, không có trình duyệt: 
Nếu môi trường linux của bạn không có trình duyệt để hoàn tất quy trình cấp phép lần đầu tiên, bạn có thể chạy mã một lần trên máy tính xách tay (mac hoặc windows) và sau đó sao chép thông tin đăng nhập vào máy linux đích. Thông tin thường được lưu trữ ở đích sau: 

~/.credentials/gmail-python-email-send.json
26
apadana

Tôi đã sửa đổi điều này như sau để làm việc với Python3, lấy cảm hứng từ API API của Python 'không phải là tuần tự hóa JSON'

import httplib2
import os
import oauth2client
from oauth2client import client, tools
import base64
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from apiclient import errors, discovery

SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/gmail.send'
CLIENT_SECRET_FILE = 'client_secret.json'
APPLICATION_NAME = 'Gmail API Python Send Email'

def get_credentials():
  home_dir = os.path.expanduser('~')
  credential_dir = os.path.join(home_dir, '.credentials')
  if not os.path.exists(credential_dir):
    os.makedirs(credential_dir)
  credential_path = os.path.join(credential_dir, 'gmail-python-email-send.json')
  store = oauth2client.file.Storage(credential_path)
  credentials = store.get()
  if not credentials or credentials.invalid:
    flow = client.flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRET_FILE, SCOPES)
    flow.user_agent = APPLICATION_NAME
    credentials = tools.run_flow(flow, store)
    print('Storing credentials to ' + credential_path)
  return credentials

def SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain):
  credentials = get_credentials()
  http = credentials.authorize(httplib2.Http())
  service = discovery.build('gmail', 'v1', http=http)
  message1 = CreateMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)
  SendMessageInternal(service, "me", message1)

def SendMessageInternal(service, user_id, message):
  try:
    message = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=message).execute())
    print('Message Id: %s' % message['id'])
    return message
  except errors.HttpError as error:
    print('An error occurred: %s' % error)

def CreateMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain):
  msg = MIMEMultipart('alternative')
  msg['Subject'] = subject
  msg['From'] = sender
  msg['To'] = to
  msg.attach(MIMEText(msgPlain, 'plain'))
  msg.attach(MIMEText(msgHtml, 'html'))
  raw = base64.urlsafe_b64encode(msg.as_bytes())
  raw = raw.decode()
  body = {'raw': raw}
  return body

def main():
  to = "[email protected]"
  sender = "[email protected]"
  subject = "subject"
  msgHtml = "Hi<br/>Html Email"
  msgPlain = "Hi\nPlain Email"
  SendMessage(sender, to, subject, msgHtml, msgPlain)

if __== '__main__':
  main()
13
sugarpines

Dưới đây là mã Python 3.6 (và giải thích) cần thiết để gửi email mà không có (hoặc có) tệp đính kèm. 

(Để gửi với tệp đính kèm, chỉ cần bỏ ghi chú 2 dòng dưới đây ## without attachment và nhận xét 2 dòng dưới đây ## with attachment)

Tất cả tín dụng (và bỏ phiếu) cho apadana

import httplib2
import os
import oauth2client
from oauth2client import client, tools
import base64
from email import encoders

#needed for attachment
import smtplib 
import mimetypes
from email import encoders
from email.message import Message
from email.mime.audio import MIMEAudio
from email.mime.base import MIMEBase
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.application import MIMEApplication
#List of all mimetype per extension: http://help.dottoro.com/lapuadlp.php or http://mime.ritey.com/

from apiclient import errors, discovery #needed for gmail service
## About credentials
# There are 2 types of "credentials": 
#   the one created and downloaded from https://console.developers.google.com/apis/ (let's call it the client_id) 
#   the one that will be created from the downloaded client_id (let's call it credentials, it will be store in C:\Users\user\.credentials)


    #Getting the CLIENT_ID 
      # 1) enable the api you need on https://console.developers.google.com/apis/
      # 2) download the .json file (this is the CLIENT_ID)
      # 3) save the CLIENT_ID in same folder as your script.py 
      # 4) update the CLIENT_SECRET_FILE (in the code below) with the CLIENT_ID filename


    #Optional
    # If you don't change the permission ("scope"): 
      #the CLIENT_ID could be deleted after creating the credential (after the first run)

    # If you need to change the scope:
      # you will need the CLIENT_ID each time to create a new credential that contains the new scope.
      # Set a new credentials_path for the new credential (because it's another file)
def get_credentials():
  # If needed create folder for credential
  home_dir = os.path.expanduser('~') #>> C:\Users\Me
  credential_dir = os.path.join(home_dir, '.credentials') # >>C:\Users\Me\.credentials  (it's a folder)
  if not os.path.exists(credential_dir):
    os.makedirs(credential_dir) #create folder if doesnt exist
  credential_path = os.path.join(credential_dir, 'cred send mail.json')

  #Store the credential
  store = oauth2client.file.Storage(credential_path)
  credentials = store.get()

  if not credentials or credentials.invalid:
    CLIENT_SECRET_FILE = 'client_id to send Gmail.json'
    APPLICATION_NAME = 'Gmail API Python Send Email'
    #The scope URL for read/write access to a user's calendar data 

    SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/gmail.send'

    # Create a flow object. (it assists with OAuth 2.0 steps to get user authorization + credentials)
    flow = client.flow_from_clientsecrets(CLIENT_SECRET_FILE, SCOPES)
    flow.user_agent = APPLICATION_NAME

    credentials = tools.run_flow(flow, store)

  return credentials
## Get creds, prepare message and send it
def create_message_and_send(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file):
  credentials = get_credentials()

  # Create an httplib2.Http object to handle our HTTP requests, and authorize it using credentials.authorize()
  http = httplib2.Http()

  # http is the authorized httplib2.Http() 
  http = credentials.authorize(http)    #or: http = credentials.authorize(httplib2.Http())

  service = discovery.build('gmail', 'v1', http=http)

  ## without attachment
  message_without_attachment = create_message_without_attachment(sender, to, subject, message_text_html, message_text_plain)
  send_Message_without_attachement(service, "me", message_without_attachment, message_text_plain)


  ## with attachment
  # message_with_attachment = create_Message_with_attachment(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file)
  # send_Message_with_attachement(service, "me", message_with_attachment, message_text_plain,attached_file)

def create_message_without_attachment (sender, to, subject, message_text_html, message_text_plain):
  #Create message container
  message = MIMEMultipart('alternative') # needed for both plain & HTML (the MIME type is multipart/alternative)
  message['Subject'] = subject
  message['From'] = sender
  message['To'] = to

  #Create the body of the message (a plain-text and an HTML version)
  message.attach(MIMEText(message_text_plain, 'plain'))
  message.attach(MIMEText(message_text_html, 'html'))

  raw_message_no_attachment = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes())
  raw_message_no_attachment = raw_message_no_attachment.decode()
  body = {'raw': raw_message_no_attachment}
  return bodydef create_Message_with_attachment(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file):
  """Create a message for an email.

  message_text: The text of the email message.
  attached_file: The path to the file to be attached.

  Returns:
  An object containing a base64url encoded email object.
  """

  ##An email is composed of 3 part :
    #part 1: create the message container using a dictionary { to, from, subject }
    #part 2: attach the message_text with .attach() (could be plain and/or html)
    #part 3(optional): an attachment added with .attach() 

  ## Part 1
  message = MIMEMultipart() #when alternative: no attach, but only plain_text
  message['to'] = to
  message['from'] = sender
  message['subject'] = subject

  ## Part 2  (the message_text)
  # The order count: the first (html) will be use for email, the second will be attached (unless you comment it)
  message.attach(MIMEText(message_text_html, 'html'))
  message.attach(MIMEText(message_text_plain, 'plain'))

  ## Part 3 (attachement) 
  # # to attach a text file you containing "test" you would do:
  # # message.attach(MIMEText("test", 'plain'))

  #-----About MimeTypes:
  # It tells gmail which application it should use to read the attachement (it acts like an extension for windows).
  # If you dont provide it, you just wont be able to read the attachement (eg. a text) within gmail. You'll have to download it to read it (windows will know how to read it with it's extension). 

  #-----3.1 get MimeType of attachment
    #option 1: if you want to attach the same file just specify it’s mime types

    #option 2: if you want to attach any file use mimetypes.guess_type(attached_file) 

  my_mimetype, encoding = mimetypes.guess_type(attached_file)

  # If the extension is not recognized it will return: (None, None)
  # If it's an .mp3, it will return: (audio/mp3, None) (None is for the encoding)
  #for unrecognized extension it set my_mimetypes to 'application/octet-stream' (so it won't return None again). 
  if my_mimetype is None or encoding is not None:
    my_mimetype = 'application/octet-stream' 


  main_type, sub_type = my_mimetype.split('/', 1)# split only at the first '/'
  # if my_mimetype is audio/mp3: main_type=audio sub_type=mp3

  #-----3.2 creating the attachement
    #you don't really "attach" the file but you attach a variable that contains the "binary content" of the file you want to attach

    #option 1: use MIMEBase for all my_mimetype (cf below) - this is the easiest one to understand
    #option 2: use the specific MIME (ex for .mp3 = MIMEAudio)  - it's a shorcut version of MIMEBase

  #this part is used to tell how the file should be read and stored (r, or rb, etc.)
  if main_type == 'text':
    print("text")
    temp = open(attached_file, 'r') # 'rb' will send this error: 'bytes' object has no attribute 'encode'
    attachement = MIMEText(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()

  Elif main_type == 'image':
    print("image")
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement = MIMEImage(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()

  Elif main_type == 'audio':
    print("audio")
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement = MIMEAudio(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()      

  Elif main_type == 'application' and sub_type == 'pdf':  
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement = MIMEApplication(temp.read(), _subtype=sub_type)
    temp.close()

  else:               
    attachement = MIMEBase(main_type, sub_type)
    temp = open(attached_file, 'rb')
    attachement.set_payload(temp.read())
    temp.close()

  #-----3.3 encode the attachment, add a header and attach it to the message
  encoders.encode_base64(attachement) #https://docs.python.org/3/library/email-examples.html
  filename = os.path.basename(attached_file)
  attachement.add_header('Content-Disposition', 'attachment', filename=filename) # name preview in email
  message.attach(attachement) 


  ## Part 4 encode the message (the message should be in bytes)
  message_as_bytes = message.as_bytes() # the message should converted from string to bytes.
  message_as_base64 = base64.urlsafe_b64encode(message_as_bytes) #encode in base64 (printable letters coding)
  raw = message_as_base64.decode() # need to JSON serializable (no idea what does it means)
  return {'raw': raw} def send_Message_without_attachement(service, user_id, body, message_text_plain):
  try:
    message_sent = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=body).execute())
    message_id = message_sent['id']
    # print(attached_file)
    print (f'Message sent (without attachment) \n\n Message Id: {message_id}\n\n Message:\n\n {message_text_plain}')
    # return body
  except errors.HttpError as error:
    print (f'An error occurred: {error}')
def send_Message_with_attachement(service, user_id, message_with_attachment, message_text_plain, attached_file):
  """Send an email message.

  Args:
  service: Authorized Gmail API service instance.
  user_id: User's email address. The special value "me" can be used to indicate the authenticated user.
  message: Message to be sent.

  Returns:
  Sent Message.
  """
  try:
    message_sent = (service.users().messages().send(userId=user_id, body=message_with_attachment).execute())
    message_id = message_sent['id']
    # print(attached_file)

    # return message_sent
  except errors.HttpError as error:
    print (f'An error occurred: {error}')


def main():
  to = "[email protected]"
  sender = "[email protected]"
  subject = "subject test1"
  message_text_html = r'Hi<br/>Html <b>hello</b>'
  message_text_plain = "Hi\nPlain Email"
  attached_file = r'C:\Users\Me\Desktop\audio.m4a'
  create_message_and_send(sender, to, subject, message_text_plain, message_text_html, attached_file)


if __== '__main__':
    main()
5
JinSnow

Đối với người dùng jupyter-notebook, sau khi làm theo hướng dẫn của @ apadana, nếu bạn nhận được thông báo lỗi khó hiểu, hãy đảm bảo bạn sao chép mã ra vào tệp python của riêng mình và chạy nó bằng cách sử dụng 

%run [filename].py

(vẫn không biết làm thế nào tôi tìm ra cái đó)

khi bạn hoàn thành việc đó, bây giờ bạn gần như rõ ràng.

thực hiện thay đổi cuối cùng: Lỗi API của Gmail từ Mẫu mã - một đối tượng giống như byte là bắt buộc, không phải là 'str'

thay thế

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string())}

với:

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string().encode()).decode()}

bây giờ, nó nên hoạt động.


ghi chú cuối cùng: hãy nhớ rằng có hai trường hợp mã hóa cơ sở64 ... 

sử dụng

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(msg.as_string().encode()).decode()}

trong phương thức CreatMessageHtml

return {'raw': base64.urlsafe_b64encode(message.as_string().encode()).decode()}

trong phương thức createdMessageWithAttachment

lý do bạn phải làm điều này là vì tin nhắn có tên biến 'thông điệp' trong CreateMessageHtml, nhưng tên 'message' trong createMessageWithAttachment. Vì lý do. Đó là lý do tại sao.

1
Kelvin Wang

cảm ơn, @Guillame, @apadana. Câu trả lời của @ Guillaume rất hữu ích với tôi trong Win/Python3.7, nhưng với một thay đổi. Đối với tất cả 3 câu lệnh in, tôi phải xóa "f", như thay đổi:

print (f'An error occurred: {error}')

đến

print ('An error occurred: {error}')

Đồng thời xem phần đầu tiên trong câu trả lời của @ apandana để lấy tệp client_secret.json của bạn. Điều đó rõ ràng hơn đối với tôi.

1
ram