it-swarm-vi.com

Làm thế nào để thông báo "Pin của bạn bị hỏng" biến mất?

Mỗi lần tôi bật máy tính, tôi thấy một thông báo có nội dung như sau:

Your battery may be old or broken.

Tôi đã nhận thức được rằng pin của tôi là xấu. Làm thế nào để tôi chặn thông điệp này?

61
Nathan Osman

Có lẽ những hướng dẫn sẽ giúp bạn thoát khỏi tin nhắn đó.

Đã thêm hướng dẫn từ liên kết, Alt+F2, sau đó nhập gconf-editor.

Điều hướng đến /apps/gnome-power-manager/notify/low_capacity và bỏ chọn giá trị.

Hoặc một lệnh duy nhất:

gconftool --set /apps/gnome-power-manager/notify/low_capacity --type boolean false
42
txwikinger

Điều này làm việc cho tôi:

Nếu bạn có một máy có Windows là tùy chọn khởi động kép, bạn có thể khởi động Windows và để sạc pin tại đây. Khi pin đã được sạc một lúc, bạn có thể khởi động lên Ubuntu và để nó làm phần còn lại.

6
ghost

Tôi chạy cái này:

gconftool --set /org/mate/power-manager/notify-low-power --type boolean false
gconftool --set /org/mate/power-manager/notify-low-capacity --type boolean false
6
carlos

Trong Ubuntu mate, trình soạn thảo gconf không được cài đặt theo mặc định và cài đặt nó sẽ không giúp ích gì.

Thay vào đó, bạn nên sử dụng trình soạn thảo dconf.
[.___.] Bạn sẽ cần điều hướng đến /org/mate/power-manager và sau đó bỏ chọn notify-low-capacity.

5
user252749