it-swarm-vi.com

Tạo các vai trò tùy chỉnh để sử dụng trên sơ đồ nhiều trang web của WordPress?

Chúng tôi có một trang web lớn bao gồm một số trang web nhỏ hơn. Chúng tôi đang xem xét thay thế CMS hiện tại của chúng tôi bằng WordPress.

Vấn đề duy nhất là chúng ta cần tạo một vai trò tùy chỉnh (loại giữa Trình chỉnh sửa và Quản trị viên) và làm cho nó có sẵn cho tất cả các trang web trong mạng nhiều trang. Tôi đã xem xét một vài plugin hoạt động tốt trên một trang web, nhưng dường như không có plugin nào hoạt động trên nhiều trang web.

Có khuyến nghị nào không? Đây là điều gần nhất tôi đã tìm thấy:

2
Ken I.

Plugin Thành viên của Justin Tadlock hoạt động trên nhiều trang:

http://wordpress.org/extend/plugins/members/

1
John P Bloch