it-swarm-vi.com

Lấy danh sách danh mục để sử dụng trong một plugin?

Tôi cần truy cập danh sách tất cả các danh mục cho một plugin tôi đang làm việc, tôi biết rằng có thẻ mẫu wp_list_categories để sử dụng trong các chủ đề. Điều gì sẽ là cách tốt nhất để truy cập các danh mục này để sử dụng trong một plugin? Có một chức năng cụ thể hay đó là một trường hợp viết một truy vấn cụ thể?

Chỉnh sửa : Đây là một ảnh chụp màn hình cho thấy bối cảnh tôi đang cố gắng hiển thị danh sách các danh mục:

alt text

1
Rick Curran

Hàm get_categories() là thứ bạn đang tìm kiếm.

Cập nhật: Cảm ơn bạn đã làm rõ. Có vẻ như bạn đang làm điều tương tự như câu hỏi này , tức là. tạo ra một phân loại mới cho các tệp đính kèm. .

2
Annika Backstrom