it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể sử dụng RDFa với WordPress?

Drupal 7 có hỗ trợ cho web ngữ nghĩa (RDF/RDFa). Có một plugin hoặc kế hoạch tương tự cho WordPress?

2
grm

Theo tôi biết, không có kế hoạch triển khai RDF vào WordPress. Mặt khác, RDFa có thể được thực hiện khá dễ dàng bởi bất kỳ tác giả hoặc chủ đề plugin nào bằng cách thêm các thuộc tính RDFa vào đánh dấu được tạo.

Viết một plugin để hiển thị phân loại của WordPress là RDF sẽ không khó và làm cho nó hai chiều có lẽ cũng không khó. Tôi biết rằng không có plugin nào tồn tại mà làm điều này, mặc dù.

2
Asbjørn Ulsberg

Đây là một khởi đầu:

Có lẽ sẽ không khó để viết một plugin cho nó. Trường hợp sử dụng của bạn là gì?

0
MikeSchinkel

Wordpress có thể tự động tạo nguồn cấp dữ liệu RDF

<?php bloginfo('rdf_url'); ?>
0
Peter Cullen