it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể thêm @anywhere vào blog của mình?

Tôi thực sự muốn thêm @ bất cứ nơi nào vào blog của tôi, vì các bài đăng của tôi thường đề cập đến hai hoặc ba người dùng Twitter.

Mặc dù vậy, tôi không phải là một con khỉ mã, và vì vậy tôi đang tìm kiếm thứ gì đó thêm @ bất cứ nơi nào mà không cần tôi phải làm quá nhiều cấu hình.

Có một plugin có sẵn để tôi có thể thêm @anywhere và định cấu hình nó thông qua bảng quản trị WordPress không?

2
nobody

Tôi sử dụng Otto Kết nối Twitter đơn giản . Nó khá tuyệt vời và không đòi hỏi quá nhiều cấu hình.

3
John P Bloch