it-swarm-vi.com

Hiển thị số trang so với các liên kết trước và tiếp theo trong WordPress?

Theo mặc định, WordPress hiển thị trước đó liên kết tiếp theo khi nội dung được chia thành các trang khác nhau. Có cách nào để khiến nó sử dụng phân trang thích hợp (có số), có lẽ với một plugin không?

2
Gelatin
5
Sergio Soares

Thêm vào Hàm.php

/* Numeric Pagination ********************************************/

function numeric_pagination ($pageCount = 9, $query = null) {

  if ($query == null) {
    global $wp_query;
    $query = $wp_query;
  }

  if ($query->max_num_pages <= 1) {
    return;
  }

  $pageStart = 1;
  $paged = $query->query_vars['paged'];

  // set current page if on the first page
  if ($paged == null) {
    $paged = 1;
  }

  // work out if page start is halfway through the current visible pages and if so move it accordingly
  if ($paged > floor($pageCount / 2)) {
    $pageStart = $paged - floor($pageCount / 2);
  }

  if ($pageStart < 1) {
    $pageStart = 1;
  }

  // make sure page start is
  if ($pageStart + $pageCount > $query->max_num_pages) {
    $pageCount = $query->max_num_pages - $pageStart;
  }

?>
  <div id="archive_pagination">
<?php
  if ($paged != 1) {
?>
  <a href="<?php echo get_pagenum_link(1); ?>" class="numbered page-number-first"><span>&lsaquo; <?php _e('<< First', 'global'); ?></span></a>
<?php
  }
  // first page is not visible...
  if ($pageStart > 1) {
    //echo 'previous';
  }
  for ($p = $pageStart; $p <= $pageStart + $pageCount; $p ++) {
    if ($p == $paged) {
?>
    <span class="numbered page-number-<?php echo $p; ?> current-numeric-page"><?php echo $p; ?></span>
<?php } else { ?>
    <a href="<?php echo get_pagenum_link($p); ?>" class="numbered page-number-<?php echo $p; ?>"><span><?php echo $p; ?></span></a>

<?php
    }
  }
  // last page is not visible
  if ($pageStart + $pageCount < $query->max_num_pages) {
    //echo "last";
  }
  if ($paged != $query->max_num_pages) {
?>
    <a href="<?php echo get_pagenum_link($query->max_num_pages); ?>" class="numbered page-number-last"><span><?php _e('>> Last', 'global'); ?> &rsaquo;</span></a>
<?php } ?>

  </div>

<?php } ?>

Trước vòng lặp

<?php
$page = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
query_posts("showposts=6&paged=$page");
?>

Sau Vòng lặp giữa cuối và khác

<?php numeric_pagination(); ?> 
1
Chris_O