it-swarm-vi.com

Bình luận theo dõi thông báo?

Này các cậu. Có một plugin ngoài đó có thể dễ dàng thông báo cho người dùng về việc trả lời theo dõi cho nhận xét của họ không? Tôi đã từng sử dụng đăng ký nhận xét nhưng nó chưa được cập nhật từ năm 2007. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng tôi nhớ rằng quá trình 'hủy đăng ký' khá tẻ nhạt hoặc khó hiểu. Tôi muốn nó nếu mỗi email có một liên kết 'hủy đăng ký' ở phía dưới, ngay lập tức hủy đăng ký người dùng khỏi chuỗi thông báo đó.

Tôi muốn tiếp tục sử dụng hệ thống bình luận WordPress. Tôi không muốn thay thế nó cho một cái gì đó khác như disqus.

1
Jorge Israel Peña
2
Travis Northcutt