it-swarm-vi.com

Thêm một tham số URL vào Chronoforms5

Tôi đang cố gắng thêm một tham số vào url gửi chronoforms. Hiện tại nó trông như: ?chronoform=contact&event=submit

Tôi cần nó để trông giống như:

chronoform=contact&event=submit&scroll=5

Bất kỳ trợ giúp rất đánh giá cao.

1
Dawid van der Hoven

Trong chronoforms 5 trong các tùy chọn hành động tải html, bạn có thể chỉ định một url hành động sẽ thay thế hành động chuẩn.

2
Robert Went