it-swarm-vi.com

Thêm một giá trị số cho mỗi menu con trong Joomla

<?php
/**
 * @package   Joomla.Site
 * @subpackage mod_menu
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2014 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

defined('_JEXEC') or die;

// Note. It is important to remove spaces between elements.
?>
<?php // The menu class is deprecated. Use nav instead. ?>
<ul class="nav menu<?php echo $class_sfx;?>"<?php
  $tag = '';

  if ($params->get('tag_id') != null)
  {
    $tag = $params->get('tag_id') . '';
    echo ' id="' . $tag . '"';
  }
?>>
<?php
$num = 1;
foreach ($list as $i => &$item)
{
  $class = 'item-' . $item->id;

  if ($item->id == $active_id)
  {
    $class .= ' current';
  }

  if (in_array($item->id, $path))
  {
    $class .= ' active';
  }
  elseif ($item->type == 'alias')
  {
    $aliasToId = $item->params->get('aliasoptions');

    if (count($path) > 0 && $aliasToId == $path[count($path) - 1])
    {
      $class .= ' active';
    }
    elseif (in_array($aliasToId, $path))
    {
      $class .= ' alias-parent-active';
    }
  }

  if ($item->type == 'separator')
  {
    $class .= ' divider';
  }

  if ($item->deeper)
  {
    $class .= ' deeper';
  }

  if ($item->parent)
  {
    $class .= ' parent';
  }

  if (!empty($class))
  {
    $class = ' class="' . trim($class) . '"';
  }

  echo '<li' . $class . '>';

  // Render the menu item.
  switch ($item->type) :
    case 'separator':
    case 'url':
    case 'component':
    case 'heading':
      require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_menu', 'default_' . $item->type);
      break;

    default:
      require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_menu', 'default_url');
      break;
  endswitch;

  // The next item is deeper.
  if ($item->deeper)
  {
    echo '<ul class="nav-child unstyled small lvl_'.($num++).'>';
  }
  elseif ($item->shallower)
  {
    // The next item is shallower.
    echo '</li>';
    echo str_repeat('</ul></li>', $item->level_diff);
  }
  else
  {
    // The next item is on the same level.
    echo '</li>';
  }
}
?></ul>

Đây là mã quan trọng ngay tại đây.

  {
    echo '<ul class="nav-child unstyled small lvl_'.($num++).'>';
  }

Vấn đề là khi trang web của tôi khởi chạy, nó cộng thêm 1 vào mỗi lớp menu con nhưng không bắt đầu lại khi các lớp gần nhất với cha mẹ.

Ví dụ Đây là những gì tôi muốn

 <ul class="lvl_1">
  <li>
   <ul class="lvl_2">
   </ul>
  </li>
 </ul>
 <ul class="lvl_1">
  <li>
   <ul class="lvl_2">
   </ul>
  </li>
 </ul>

Đây là những gì tôi nhận được

 <ul class="lvl_1">
  <li>
   <ul class="lvl_2">
   </ul>
  </li>
 </ul>
 <ul class="lvl_3">
  <li>
   <ul class="lvl_4">
   </ul>
  </li>
 </ul>

Đây có lẽ là siêu dễ dàng để sửa chữa.

6
Cam

Thay vì sử dụng và tăng $ num, hãy thay thế bằng cấp $ item->.

echo '<ul class="nav-child unstyled small lvl_'.$item->level.'">';

Lưu ý: Mã của bạn cũng thiếu một trích dẫn kép cho thuộc tính lớp.

9
Zachary Draper

Đây là từ một mô-đun ghi đè menu tôi đã làm trên một trang web j Joomla 2.5 trước đây, liên quan đến cùng một yêu cầu. Tôi dán ở đây một phiên bản đầu tiên của mã từ tệp default.php như tồn tại trong phiên bản dev cục bộ của tôi tại thời điểm đó. Có thể tôi đã sửa đổi hoặc cải thiện mã sau này cho phiên bản cuối cùng, nhưng tôi không có quyền truy cập nữa vào mã đó để dán mã ở đây. Vì vậy, sử dụng nó một cách thận trọng hoặc báo cáo lại bất kỳ vấn đề, vì vậy tôi sẽ chỉnh sửa bài viết ở đây.

Cùng với mức vật phẩm (li), nó cũng gán một lớp cho các phụ.

<?php
/**
 * @package   Joomla.Site
 * @subpackage mod_menu
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2014 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// No direct access.
defined('_JEXEC') or die;

// Note. It is important to remove spaces between elements.
?>

<ul class="menu<?php echo $class_sfx;?>"<?php
  $tag = '';
  if ($params->get('tag_id')!=NULL) {
    $tag = $params->get('tag_id').'';
    echo ' id="'.$tag.'"';
  }
?>>
<?php
foreach ($list as $i => &$item) :
  $class = 'item-'.$item->id;
  if ($item->id == $active_id) {
    $class .= ' current';
  }

  if (in_array($item->id, $path)) {
    $class .= ' active';
  }
  elseif ($item->type == 'alias') {
    $aliasToId = $item->params->get('aliasoptions');
    if (count($path) > 0 && $aliasToId == $path[count($path)-1]) {
      $class .= ' active';
    }
    elseif (in_array($aliasToId, $path)) {
      $class .= ' alias-parent-active';
    }
  }

  if ($item->deeper) {
    $class .= ' deeper';
  }

  if ($item->level == 1) {
    $class .= ' items-level1';
  }
  if ($item->level == 2) {
    $class .= ' items-level2';
  }

  if ($item->level == 3) {
    $class .= ' items-level3';
  }
  if ($item->level == 4) {
    $class .= ' items-level4';
  }

  if ($item->parent) {
    $class .= ' parent';
  }

  if (!empty($class)) {
    $class = ' class="'.trim($class) .'"';
  }

  echo '<li'.$class.'>';

  // Render the menu item.
  switch ($item->type) :
    case 'separator':
    case 'url':
    case 'component':
      require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_menu', 'default_'.$item->type);
      break;

    default:
      require JModuleHelper::getLayoutPath('mod_menu', 'default_url');
      break;
  endswitch;

  // The next item is deeper.
  if ($item->deeper) {
    echo '<ul'; if($item->level == 1) {echo " class='first-subs'";} if($item->level == 2) {echo " class='second-subs'";}if($item->level == 3) {echo " class='third-subs'";}
    echo '>';
  }
  // The next item is shallower.
  elseif ($item->shallower) {
    echo '</li>';
    echo str_repeat('</ul></li>', $item->level_diff);
  }
  // The next item is on the same level.
  else {
    echo '</li>';
  }
endforeach;
?></ul>
2
FFrewin