it-swarm-vi.com

Những công cụ nào có sẵn để phân tích hiệu suất trang web di động?

công cụ phải:
[.__.] 1) Kiểm tra thời gian tải trang/thành phần/thời gian kết xuất.
[.__.] 2) Có thể sử dụng được trên nhiều thiết bị/trình duyệt.
[.__.] 3) Hiển thị kết quả với các đề xuất cho mỗi thiết bị/trình duyệt

7
Arib

Các công cụ sau đây có thể không đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn nhưng bạn có thể kiểm tra chúng -

Đối với một số đề xuất chung, hãy kiểm tra các trang trình bày Hiệu suất cao trên thiết bị di động tại hội nghị Velocity 2010

3
mvark
0
David d C e Freitas