it-swarm-vi.com

Khôi phục phân vùng EXT4

Tôi đã cố gắng thay đổi kích thước phân vùng EXT4 của tôi và đã xảy ra lỗi. Tôi mất nó rồi. Không gian trong một lần tiêu thụ hiện đang được thể hiện là Unallocated. Làm cách nào để khôi phục phân vùng?

4
Owais Lone

Với điều kiện bạn chưa ghi đè lên nó, điều đó là có thể.

Sudo apt-get install testdisk
Sudo testdisk

Đây là một chủ đề đầy đủ cho thấy cách ai đó khôi phục phân vùng EXT4 của họ (bao gồm một số biến chứng): http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=137638

5
Oli