it-swarm-vi.com

Bài viết Bố cục thay thế không xuất hiện dưới dạng tùy chọn

Tôi muốn tạo một bố cục thay thế cho một bài viết trong Joomla 2.5.16. Trong thư mục ghi đè của mẫu của tôi, tôi đã sao chép tệp ghi đè mẫu hiện tại (default.php) và đổi tên thành myarticle.php.

[.__.] Nhưng vì bất kỳ lý do gì, tôi không thể xem tệp article.php mới của mình dưới dạng tùy chọn trong tùy chọn bố cục của người quản lý bài viết. Nó vẫn chỉ hiển thị default.php.

1
FFrewin

Hãy chắc chắn rằng bạn có cấu trúc thư mục chính xác:

Đường dẫn thành phần: /components/com_content/view/article/tmpl/default.php

Đường dẫn mẫu: /temsheet/mytemplate/html/com_content/article/myarticle.php

3
Chad Windnagle

Tôi rơi vào cái bẫy đặt dấu gạch dưới trong tên tệp ghi đè của mình. Đây là không được phép ( https://docs.j Joomla.org/Layout_Overrides_in_J Joomla#Module_Alternative_Layouts ) và nếu bạn làm điều đó , ghi đè của bạn sẽ không xuất hiện.

2
akame