it-swarm-vi.com

Làm thế nào để chuyển sang Hotmail mới?

Gần đây tôi đã được thông báo rằng có một GUI mới cho Hotmail sử dụng Silverlight.

Làm thế nào để tôi chuyển sang nó?

3
Nathan Osman

Tôi dường như nhớ lại việc đọc rằng nó đang được triển khai dần dần. Người dùng đang nhận được các bản nâng cấp theo nhóm, lúc đầu chậm, vì vậy nhóm có thể xử lý mọi vấn đề phát sinh.

À, tìm thấy tài liệu tham khảo, phải kiểm tra lịch sử của tôi: Cập nhật lên bảng giới thiệu Hotmail

4
Grant Palin