it-swarm-vi.com

Làm thế nào các trang trong công cụ quản trị trang web google được đo?

Với việc bao gồm hiệu suất trang trong thuật toán xếp hạng google, Điều gì có thể được thực hiện để có được số liệu tốt hơn về thước đo hiệu suất của công cụ quản trị trang web? Nếu phương pháp tải của trang được sử dụng, việc bỏ qua javascript và quảng cáo sẽ là một điều tốt?

5
Jokin

Trả lời tiêu đề câu hỏi của bạn, "Hiệu suất trang web" trong Công cụ quản trị trang web của Google được đo bằng "tổng thời gian từ khi người dùng nhấp vào liên kết đến trang của bạn cho đến khi toàn bộ trang được tải và hiển thị trên trình duyệt" .

Và nó được thu thập từ những người đã cài đặt Thanh công cụ Google, với tính năng PageRank được kích hoạt.

Nguồn: http://www.google.com/support/webmasters/ Campo158541&hl=vi

6
intlect

Có một công cụ, được Google mở nguồn, được gọi là Tốc độ trang:

Tốc độ trang là một tiện ích bổ sung Firefox/Fireorms mã nguồn mở. Quản trị viên web và nhà phát triển web có thể sử dụng Tốc độ trang để đánh giá hiệu suất của các trang web của họ và để nhận đề xuất về cách cải thiện chúng.

Vì vậy, bạn có thể sử dụng công cụ này, trực tiếp từ Google, để đo Tốc độ trang.

4
artlung