it-swarm-vi.com

Định cấu hình Quy tắc định tuyến cho WordPress + Nginx và WP-SuperCache?

Làm thế nào để bạn thiết lập quy tắc định tuyến chính xác với Nginx để hỗ trợ WP Super Cache cho trang web WordPress (3.x)?

2
Jeff Schoolcraft

Xin chào @ jschoolcraft :

Có bài viết này giải quyết câu hỏi của bạn?

Nếu không, có lẽ sẽ có một cái gì đó trong những thứ này?

1
MikeSchinkel

Dan Collis-Puro có một bài viết tuyệt vời về cách Harvard Law sử dụng Nginx làm proxy trước cho WordPress, và đã phát hành một plugin WordPress trong đó xuất ra một số tiêu đề HTTP để giao diện với Nginx, cũng có sẵn trong bài viết. Readme có thông tin về cách thiết lập mọi thứ.

Đây là bài viết:

Lưu ý rằng tại Harvard Law, họ đã hoàn toàn từ bỏ tất cả bộ nhớ đệm phía WP để ủng hộ Nginx. Sự phức tạp bổ sung ở phía WP, họ thấy, là hoàn toàn không cần thiết sau khi thiết lập nginx.

1
mitcho