it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ánh xạ bộ điều hợp mạng VPN (tun0) trên Host Ubuntu sang Windows khách ảo VirtualBox?

Tôi có Ubuntu 10.04 chạy Oracle VirtualBox 3.2.6 với Windows XP khách. Tôi sử dụng VPN mà VM khách muốn truy cập, trên ifconfig, nó hiển thị là:

tun0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 
     inet addr:5.192.10.99 P-t-P:5.192.10.99 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1362 Metric:1
     RX packets:14151 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:19860 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:500 
     RX bytes:4415271 (4.4 MB) TX bytes:17949982 (17.9 MB)

Sử dụng NAT hoặc bộ điều hợp cầu trên VM chỉ cung cấp cho tôi bộ điều hợp không vpn. Làm cách nào tôi có thể ánh xạ bộ điều hợp tun0 sang VirtualBox?

7
Mashimom

Cài đặt /etc/sysctl.conf:

sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Sau đó chạy:

Sudo sysctl -p

(Không cần thiết nhưng) Tôi đã khởi động lại sau đó.

2
Mashimom

Tôi đã gặp vấn đề tương tự, và googled xung quanh nhưng không tìm thấy câu trả lời. cuối cùng tôi đã tìm thấy giải pháp của mình:

 1. trong windows, mở kết nối VPN bằng VPN GUI.
 2. trong cấu hình VM, thêm Mạng mới: Mạng nội bộ.
 3. khởi động lại VM.

sau đó tôi có thể truy cập tài nguyên trong VM.

3
sg552sg552