it-swarm-vi.com

Tại sao tôi nên phát triển các ứng dụng của mình bằng cách sử dụng mẫu thiết kế MVC?

MVC dường như rất phổ biến ngày nay, nhưng "chi phí giáo dục" của việc học một khung MVC mới được chọn dường như khá cao. Tại sao tôi nên chọn đầu tư thời gian để làm việc này, thay vì chỉ đưa mã của mình vào HTML?

7
Mark Hatton

Khi trang web của bạn phát triển, sẽ dễ quản lý hơn nếu màn hình của bạn được tách ra khỏi mã của bạn. Bạn muốn sửa đổi thiết kế? Tất cả đều tách biệt, bạn không phải lo lắng về mã trong HTML. Bạn muốn sửa đổi cách tính toán dữ liệu? Tất cả đều tách biệt, bạn không phải lo lắng về HTML trong mã.

Mã của bạn cũng sẽ dễ đọc hơn và nếu bạn muốn thêm người khác vào dự án sau, họ sẽ dễ dàng hơn nếu mã của bạn được tách ra khỏi HTML của bạn.

Khi bạn đã quen với việc phát triển MVC, thực sự không mất nhiều thời gian để phát triển hơn phát triển "bình thường".

2
HoLyVieR