it-swarm-vi.com

Kiểm tra ngôn ngữ trong nước

Tôi đang chạy WordPress với "CMS đa ngôn ngữ WPML", để nó có nhiều phiên bản ngôn ngữ.

Trong một chức năng được sử dụng với add_action('template_redirect',<functionname>), tôi cần tìm hiểu ngôn ngữ hiện tại là gì.

Tôi nên gọi là gì?

3
naugtur

Tôi không có kinh nghiệm với plugin nào, nhưng từ một trinh sát nhanh của trang web của họ, có vẻ như:

ICL_LANGUAGE_CODE

sẽ cung cấp cho bạn ngôn ngữ hiện tại. Dù sao cũng đáng để thử!

5
Bobby Jack

Hãy thử cái này, nó làm việc rất tốt với tôi.

$lang=get_bloginfo("language");
4
ashraf