it-swarm-vi.com

Sao chép các mục menu Joomla và giữ các bài tập Mô-đun

Hiện tại trong Joomla 3.2, chọn "Lưu dưới dạng bản sao" trên một mục menu sao chép các chi tiết nhưng không gán các mô-đun vào một mục menu mới. (Tôi tin rằng các bài tập mô-đun đã được sao chép trong Joomla 2.5)

Có cách nào để sao chép các mục menu trong Joomla 3.2 trong khi cũng sao chép các bài tập mô-đun không?

6
ContextSwitch

Bạn không thể làm điều đó vì các mô-đun được gán cho id mục menu và lưu một mục menu như mới sẽ cung cấp cho nó một Id menu mới mà không có mô-đun nào được gán.

Di chuyển một mục sẽ giữ id của nó nhưng không sao chép.

7
Robert Went

Tôi cần chính xác điều tương tự vì vậy tôi đã tạo một plugin giúp Save as copy hoạt động theo cách đó. Bạn có thể tìm thấy nó ở đây: https://github.com/alexxandar/copy-module-assignments

3
Alexxandar