it-swarm-vi.com

Bất cứ ai có thể giải thích quá trình tp = 1?

Ai đó có thể vui lòng giải thích quá trình đằng sau tp = 1 cho bản xem trước vị trí mod không, tôi tìm thấy đầu ra mô-đun được gọi từ mẫu/system/html/module.php chức năng modChrome_outline(...)

và tôi biết rằng phong cách này đang bị ép buộc nếu trang web được truy cập qua tp = 1 var https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/blob/7d55d68cfbfe2b86589f2df9aab1771afce4fab0/l Thư viện .php # L229

điều tôi cho là đang xảy ra là khi được truy cập qua tp = 1, trang web buộc phải sử dụng mẫu hệ thống nhưng tôi đang tìm quá trình thực tế và không thể tìm thấy nó.

Nếu ở đây https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/blob/7d55d68cfbfe2b86589f2df9aab1771afce4fab0/lologists/cms/module/helper.php#L231

Tôi thay đổi

$attribs['style'] .= ' outline';

đến

$attribs['style'] .= ' customoutline';

và có customoutline chrome trong mô-đun.php Tôi vẫn chỉ nhận được các mod được xuất bản trên trang đó, không phải tất cả các vị trí mô-đun.

Vì vậy, bất cứ ai có thể vui lòng giải thích hoặc chỉ cho tôi nơi (tập tin) quá trình được đặt.

Cảm ơn bạn!

8
Dan

Tìm thấy nó, đã thiếu một ghi đè nữa dưới đây

https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/blob/7d55d68cfbfe2b86589f2df9aab1771afce4fab0/lologists/cms/module/helper.php#L98 .

Vì vậy, để tổng hợp,

nếu bạn muốn tạo bản xem trước mod riêng

tạo bản xem trước của bạn chrome trong mẫu/your_template/html/Module.php

ghi đè lớp trình trợ giúp mô-đun ( xem phần này ) bằng cách thêm

  // my preview
  if ($app->input->getBool('myoutline'))
  {
    $attribs['style'] .= ' myoutline';
  }

đây

https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/blob/7d55d68cfbfe2b86589f2df9aab1771afce4fab0/lologists/cms/module/helper.php#L2

và mở rộng câu lệnh if này https://github.com/j Joomla/j Joomla-cms/blob/7d55d68cfbfe2b86589f2df9aab1771afce4fab0/lologists/cms/module/helper.php#L98

với

 || $input->getBool('myoutline')

bây giờ bạn có thể kiểm soát các bản xem trước vị trí mô-đun từ mẫu/html/module.php của mình và làm cho nó trông đẹp hơn so với những gì chúng ta có trong mặc định j kể từ 1.0

truy cập xem trước qua

sitename/?myoutline=1

Tôi sẽ mở rộng thêm một chút nữa và cho bạn thấy lý do tại sao tôi làm điều này.

Để chúng tôi hiển thị cho người dùng tất cả các vị trí mô-đun có sẵn cho khung mẫ

chúng tôi phải xuất bản hơn 50 vị trí mô-đun chỉ là HTML đơn giản. Trong mắt tôi đây là một sự quá tải.

Với tính năng ghi đè, giờ đây tôi có thể xóa tất cả 50 mô-đun đó và kiểm soát bản xem trước

và nội dung thông qua hàm chrome

http://prntscr.com/3im4yl

vì vậy tôi vẫn có bản xem trước giống như trên các bản demo cũ của chúng tôi

với các mô-đun ít hơn nhiều.

6
Dan