it-swarm-vi.com

Đồng bộ hóa Google, Lịch Outlook và Danh bạ

Tại nơi làm việc, chúng tôi đang ở trên một máy chủ trao đổi và ở nhà tôi thích sử dụng lịch Google.

Cách tốt nhất để giữ cho danh bạ và lịch của tôi đồng bộ là gì?

10
Kells

Tôi chạy Google Lịch đồng bộ hóa trên máy của tôi tại nơi làm việc đã hoạt động rất tốt!

8
chills42

Google có một số ứng dụng sẽ giữ cho Outlook và GCal đồng bộ hóa, đồng thời kiểm tra các phần sau để biết một số trợ giúp. Trợ giúp Lịch Google

3
TravisPUK