it-swarm-vi.com

Làm cách nào để ẩn trường tùy chỉnh được tạo tự động được tạo khi update_post_meta () được gọi?

Tôi đã thêm một textarea tùy chỉnh cho trang tạo/chỉnh sửa bài quản trị bài. Tôi đã làm như vậy bằng cách sử dụng hàm add_meta_box (). Vấn đề là hàm gọi lại add_meta_box () (lưu dữ liệu đầu vào vào textarea) gọi update_post_meta (). update_post_meta () sau đó thêm một trường tùy chỉnh trong phần trường tùy chỉnh. Vì vậy, bạn cần thiết kết thúc với hai textareas cho cùng một lĩnh vực! Người bạn đã tạo và người tạo tự động!

Có cách nào để loại bỏ trường tùy chỉnh được tạo tự động không?

Cảm ơn, Jon

2
Jon

Nếu trường meta bắt đầu bằng dấu gạch dưới, nó sẽ bị ẩn trong giao diện bằng cách thêm lớp hidden vào phần tử <tr>. Bạn cũng có thể tự áp dụng lớp này bằng Javascript, phần tử <tr> có id là meta-{$custom_field_id}.

1
Jan Fabry