it-swarm-vi.com

Làm thế nào để bạn đối phó với nhiệm vụ thêm phân cấp vào menu điều hướng?

Giả sử chúng tôi có một chủ đề với menu ngang chỉ hiển thị các trang cấp cao nhất.

Làm thế nào để bạn quản lý với nhiệm vụ để làm cho menu phân cấp, thêm các trang con?

Bất kỳ plugin thích hợp cho điều đó?

Nếu bạn sử dụng css tùy chỉnh cho điều đó và bạn không đủ tốt để tự viết nó, bạn sẽ tìm tập lệnh mẫu ở đâu?

Dynamicdrive.com là một nơi tôi tìm thấy một số thứ, nhưng không quá nhiều.

1
vlood

Nếu bạn nhìn vào chủ đề mặc định mới cho Wordpress 3, nó hoàn toàn hỗ trợ menu thả xuống tùy chỉnh ngay trong bảng quản trị dưới phần apperance-> menu. Tùy thuộc vào chủ đề bạn đang sử dụng, nên hỗ trợ các menu con bằng cách xác định.

1
WalterJ89