it-swarm-vi.com

Làm thế nào tôi có thể làm một mục menu phương thức?

Tôi muốn làm một mục Menu cho một hình thức liên lạc.

Tôi muốn thực hiện một cuộc gọi phương thức bất cứ điều gì có chứa biểu mẫu (thành phần/mô-đun/bài viết) hoặc mở nó dưới dạng menu con, như trong các mẫu yootheme cho các mô-đun (thường được sử dụng để đăng nhập)

Bất kỳ ý tưởng về làm thế nào để làm điều đó một cách dễ dàng?

Trân trọng

4
Johnnydement

Dễ dàng? Bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng của bên thứ 3.

Một điều tôi biết, là Phương thức của Nonumber.
[.__.] Sau đó, bạn có thể chèn các thẻ phương thức vào tiêu đề Mục menu của mình.

3
FFrewin