it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thêm các tham số URL vào default.xml khi tạo các mục menu?

Đối với thành phần của tôi, tôi đã thêm một tệp default.xml để tạo mục menu. Tất cả đều hoạt động tốt nhưng URL được tạo cho mục menu này cần thêm một vài tham số. Trong trường hợp của tôi định dạng = raw và task = start.

Tôi không biết làm cách nào để lấy URL menu để thêm các tham số này. Tôi đã cố gắng thêm chúng dưới dạng các mục biểu mẫu ẩn trong tệp default.xml nhưng sau đó các tham số được thêm vào URL nhưng không có giá trị.

Có thể có Joomla nối thêm 2 tham số này?

Cảm ơn.

Chỉnh sửa: Tôi tìm thấy lỗi tôi đã làm tại sao nó không hoạt động.

Bạn có thể thêm các tham số như thế này: <field name = "task" type = "hidden" default = "start" />

Đó là tất cả những gì cần thiết :)

1
RolandD

bạn cần thêm một nhóm trường "yêu cầu", đại loại như:

<fields name="request">
    <fieldset name="request">
       <field name="format" type="hidden" default="raw"/>
       <field name="task" type="hidden" default="start"/>
    </fieldset>
</fields>
3
Fedik