it-swarm-vi.com

Trang web bị kẹt trong chế độ bảo trì

Tôi đã đặt một trang web trong chế độ bảo trì. Trước khi tôi có thể truy cập các trang quản trị với tư cách là người dùng số 1 (là tài khoản người dùng tôi đã sử dụng trước đây để đặt trang web ở chế độ bảo trì), tôi phải đặt lại máy tính; khi tôi cố truy cập các trang quản trị, Drupal không cho tôi quyền truy cập vào các trang đó.
[.___ cách duy nhất tôi phải tải tập tin lên máy chủ hoặc thay đổi chúng.

Ngoài việc cài đặt lại các tệp Drupal theo cách thủ công (và trong một thư mục khác), tôi có thể làm gì để truy cập các trang quản trị?

15
kiamlaluno

Bạn sẽ có thể đăng nhập bằng cách truy cập http://example.com/user trực tiếp (hoặc http://example.com/index.php?q=user = nếu URL sạch sẽ bị tắt).

30
Berdir

Ở mọi nơi tôi đã nói sẽ sử dụng/người dùng (hoặc một số biến thể). Điều này không hoạt động trong Drupal 7, nhưng/người dùng/đăng nhập thì có.

2
Josh