it-swarm-vi.com

Làm cách nào để chạy tập lệnh dưới quyền root trên Mac OS X?

Tôi nên nhập gì trên thiết bị đầu cuối Mac OS X để chạy tập lệnh với quyền root?

34
Mac

Như trong bất kỳ môi trường dựa trên unix nào, bạn có thể sử dụng lệnh Sudo :

$ Sudo script-name

Nó sẽ yêu cầu mật khẩu của bạn (của riêng bạn, không phải mật khẩu root riêng biệt).

46
dF.

Hoặc bạn có thể truy cập thiết bị đầu cuối gốc bằng cách gõ Sudo -s

19
Rob B

Để Sudo hoạt động theo cách mọi người đề xuất, bạn cần phải ở trong nhóm admin.

3
jackrabbit

Sudo ./scriptname

2
Bob Wintemberg