it-swarm-vi.com

.profile trong Mac OS X?

Tôi đã đặt tùy chọn thiết bị đầu cuối của mình để thực thi:

 set -o vi 

lúc khởi động. Vấn đề là tôi không thực hiện lệnh đó khi mở tab thiết bị đầu cuối mới.

Có cái gì đó giống như .profile trong OS X nơi tôi có thể đặt lệnh đó không?

22
OscarRyz

Tệp .profile trong MacOSX hoạt động chính xác như bạn mong đợi. Chỉ cần tạo tệp .profile trong thư mục người dùng của bạn nếu nó không tồn tại.

28
Simone Carletti

Bởi vì, như đã lưu ý, Terminal đã sử dụng bash theo mặc định cho một vài phiên bản, bạn có thể muốn để mắt đến tệp .bash_profile nếu .profile không xuất hiện. Xem "tập tin khởi động nào được đọc bởi trình bao?" FAQ at http://hayne.net/MacDev/Notes/unixFAQ.html#shellStartup giải thích cách các tệp khác nhau được sử dụng và thứ tự chúng được đọc tại khởi nghiệp.

11
pjmorse