it-swarm-vi.com

Làm thế nào để sắp xếp đầu ra ps theo thời gian bắt đầu quá trình?

Có cách nào để sắp xếp đầu ra ps theo thời gian bắt đầu quá trình, vì vậy mới nhất là ở trên cùng hoặc dưới cùng?

Trên Linux?

Trên SysV5?

Trên máy Mac?

72
Dean Smith

Điều này sẽ hoạt động trên Linux và SysV5

ps -ef --sort=start_time
93
Sekenre

Linux:

$ ps aux --sort=lstart 

OSX:

$ ps aux -O started
11
rkthkr

Tôi chưa thể nhận xét, nhưng để trả lời câu hỏi về cách đảo ngược thứ tự sắp xếp thời gian, chỉ cần đặt dấu trừ (-) trước cánh đồng.
Thí dụ: ps -elf --sort=-start_time

3
Barry S

Hoặc thử 'ls', vì nó cho phép các định dạng thời gian dễ sắp xếp và dễ sử dụng hơn.

( cd /proc; ls -td --full-time --time-style=+%s [0123456789]*; )

Xuất ra ngày/giờ trong Epoch, procs mới nhất ở trên cùng.

2
Jim Black

Hãy thử lệnh đơn giản:

ps | sort -k7 -n

-k7 cho cột thời gian và -n cho số.

Ví dụ

0
Khushboo Goyal