it-swarm-vi.com

Có cách nào dễ dàng để biết, nếu có, các liên kết Delicious của tôi bị hỏng không?

Tôi có một số liên kết trở lại vài năm. Tôi muốn cắt bỏ hoặc sửa chữa, nếu có thể, các liên kết bị hỏng, nghĩa là các liên kết đã thay đổi hoặc không còn tồn tại.

Có cách nào dễ dàng để biết liên kết nào bị hỏng trong Delicious để tôi không phải kiểm tra từng liên kết không?

4
tvanfosson

Có một vài công cụ có sẵn để tải xuống:

Những người không trực tuyến dựa trên nhưng ngoài cái cuối cùng, có thể dễ dàng xây dựng một ứng dụng web ;-)

2
neo