it-swarm-vi.com

Làm cách nào để hỗ trợ một ngôn ngữ mới cho trang web phía trước của thành phần của tôi?

Tôi đang phát triển một thành phần và muốn thiết lập nhiều hỗ trợ ngôn ngữ ít nhất cho giao diện người dùng ở giai đoạn này.

Tôi có thể đã bỏ lỡ một cái gì đó hoặc không giải thích nó một cách chính xác nhưng trong hướng dẫn phát triển thành phần Joomla.

Tôi nghĩ rằng chỉ thêm ngôn ngữ cho mặt sau được thảo luận; Trong phần "Thêm bản dịch ngôn ngữ trong trang web công cộng", site/language/en-GB/en-GB.com_helloworld.ini tập tin bị bỏ trống.

Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì khác sau đó hoặc sớm hơn trong hướng dẫn.

Đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.

2
Joppo

Bạn chỉ phải thêm các ngôn ngữ bổ sung vào trình cài đặt XML của tiện ích mở rộng của mình. Ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="2.5.0" method="upgrade">
...

  <!-- Front end translation files -->
  <languages folder="language/frontend">
    <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.todo_cli.ini</language>
    <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_todo.ini</language>
    <language tag="es-ES">es-ES/es-ES.com_todo.ini</language>
    <language tag="es-ES">es-ES/es-ES.com_todo.sys.ini</language>    
  </languages>

...

  <!-- Administrator back-end section -->
  <administration>
..
    <!-- Back-end translation files -->
    <languages folder="language/backend">

      <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_todo.ini</language>
      <language tag="en-GB">en-GB/en-GB.com_todo.sys.ini</language>
      <language tag="es-ES">es-ES/es-ES.com_todo.ini</language>
      <language tag="es-ES">es-ES/es-ES.com_todo.sys.ini</language>

    </languages>
  </administration>
..
</extension>

Các tập tin Ini theo định dạng thông thường. Thí dụ:

; ToDo Project
; Copyright (C) 2014 - 2014 MYCOPYRIGHT. All rights reserved.
; License GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt, see LICENSE.php
; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM

COM_TODO_ALIGN="Image Float"
COM_TODO_ALIGN_DESC="This will apply the classes 'pull-left', 'pull-center' or 'pull-right' to the '<figure>' or '<img>' element"
COM_TODO_BROWSE_FILES="Browse files"
COM_TODO_CAPTION="Caption"
COM_TODO_CAPTION_CLASS_LABEL="Caption Class"
3
Anibal