it-swarm-vi.com

Không tìm thấy mã phản hồi HTTP

Error: No HTTP response code found.

Tôi đang di chuyển một thành phần từ Joomla 2.5 sang Joomla 3. Sau khi di chuyển thành phần của tôi khi tôi cố gắng cài đặt bằng cách sử dụng cài đặt từ thư mục tôi đã gặp lỗi này.

Bất kỳ ý tưởng về lỗi này?

3
priya bose

Cài đặt từ thư mục và cài đặt từ tiện ích mở rộng được đóng gói theo hai đường dẫn cài đặt khác nhau. (hai đoạn mã tương tự nhưng riêng biệt xử lý quá trình cài đặt).

Nói cách khác, cài đặt từ thư mục hoạt động cho các thành phần rất cơ bản, không sử dụng các trang cập nhật, cập nhật sql, v.v. nhưng đôi khi có thể khá lỗi.

Vì vậy, xây dựng thành phần của bạn như là một thành phần có thể cài đặt và thử nó trên một hệ thống sạch.

Hi vọng điêu nay co ich.

2
Valentin Despa

Hãy xem vị trí thuộc tính trong #__update_sites. Hãy thử từng người trong số họ trong trình duyệt của bạn. Sửa hoặc loại bỏ một lỗi.

0
sovainfo