it-swarm-vi.com

Joomla Biến cho các trường hồ sơ tùy chọn?

Tôi đã kích hoạt một số trường hồ sơ tùy chọn cho người dùng đã đăng ký trang web của mình (sử dụng plugin Hồ sơ người dùng), biến Joomla sẽ trả về giá trị của các trường này là gì?
[.__.] Ý tôi là, nếu chúng tôi muốn hiển thị tên của người dùng đã đăng nhập, chúng tôi sử dụng $user->username biến đổi.
[.__.] Tôi muốn hiển thị các trường tùy chọn sau:
[.__.] Thành phố
[.__.] Quốc gia
[.__.] Trang web
[.__.] Giới thiệu về tôi

Biến nào sẽ trả về giá trị của các trường tùy chọn này?

4
saibbyweb

Mã bit rất đơn giản để sử dụng như hình dưới đây

$user = JFactory::getUser();
$profile = JUserHelper::getProfile($user->id);

echo '<p>City: ' . $profile->profile['city'] . '</p>';
echo '<p>Country: ' . $profile->profile['country'] . '</p>';
echo '<p>Website: ' . $profile->profile['website'] . '</p>';
echo '<p>About me: ' . $profile->profile['aboutme'] . '</p>';

Thưởng thức :)

5
Lodder