it-swarm-vi.com

Hiển thị một mô-đun Joomla bằng PHP?

Tôi có thể hiển thị một mô-đun Joomla bằng PHP không? Điều gì sẽ là script để đạt được điều này? (Nếu có thể!)

11
saibbyweb

Thử đi,

Ý của bạn là kết xuất đầu ra mô-đun bằng cách sử dụng tập lệnh PHP? Trong trường hợp nào, sau đó hãy xem điều này:

Đối với phiên bản cũ hơn < Joomla3.x

$document = JFactory::getDocument();
$renderer = $document->loadRenderer('module');      
$module   = JModuleHelper::getModule('mod_fmDataGrid');

$params = "param1=bruno\n\rparam2=chris";
$module->params = $params;

echo $renderer->render($module);

Đối với phiên bản mới nhất. Joomla3.x

$modules  = JModuleHelper::getModules("dashboard_main");
$document = JFactory::getDocument();     
$attribs  = array();
$attribs['style'] = 'xhtml';

foreach ($modules as $mod)
{
    echo JModuleHelper::renderModule($mod, $attribs);
}

Hi vọng điêu nay co ich.

13
Jobin Jose