it-swarm-vi.com

Gán menu mặc định cho một mô-đun mới

Trong khi tạo một mô-đun mới, có thể thay đổi gán menu mặc định từ 'Tất cả các trang' thành 'không có trang' không? Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì cho phép chuyển đổi trong cấu hình toàn cầu và mặc định được đặt thành 'Tất cả các trang' đã gây ra cho chúng tôi một số vấn đề.

enter image description here

2
ContextSwitch

Quản lý mô-đun nâng cao bởi nonumber cho phép điều này

http://www.nonumber.nl/extensions/adv cânmodulemanager

Tôi không biết phiên bản miễn phí có bao gồm hay không nhưng tôi sẽ cho rằng, trong Tùy chọn dành cho trình quản lý mô-đun nâng cao, bạn sẽ thấy cài đặt cho Phân công menu mặc định.

Ngoài ra còn có nhiều NHIỀU tính năng khác với nó mở rộng trình quản lý mô đun gốc đến mức cực đoan. Đáng giá trên bất kỳ trang web Joomla nào.

8
Jordan Ramstad