it-swarm-vi.com

Email kích hoạt không được gửi qua localhost?

khi tôi cố gắng đăng ký từ front-end của Joomla, nó hiển thị rằng email kích hoạt đã được gửi nhưng thực sự không có email nào được gửi. tôi đã thử điều này trước đây nhưng trên Máy chủ web và nó hoạt động tốt trên mọi Máy chủ web. Hiện tại tôi cần kiểm tra đăng ký người dùng trên LOCALHOST?

Tôi đang sử dụng PHP MAIL, bạn không biết gì về cấu hình SMTP?

6
user484

Bạn có thể sử dụng Gmail làm người gửi thư, bên dưới là cấu hình SMTP đang hoạt động cần thiết.

Đi đến Global Configuration -> Server -> Mail Settings

Send Mail: Yes

Mailer: SMTP

From Email: [email protected]

From Name: name_goes_here

SMTP Authentication: Yes

SMTP Security: SSL

SMTP Port: 465

SMTP Username: [email protected]

SMTP Password: your_gmail_account_password

SMTP Host: smtp.gmail.com

4
saibbyweb