it-swarm-vi.com

Chọn chỉ trả về một hàng với một cột

$db = JFactory::getDbo();
$user = JFactory::getUser();
$query = $db->getQuery(true);
$query->select('username');
$query->from($db->quoteName('#__selected_packages'));
$query->where($db->quoteName('username') . " = ". $db->quote($user->username));
$db->setQuery($query);

$result = $db->loadResult();

$row = $db->loadrow();
print_r($row);

Đầu ra trông giống như thế này:

Array (
    [0] => any_username
)

Nó chỉ hiển thị một cột, nhưng theo Joomla Docs, nó sẽ hiển thị toàn bộ hàng như thế này:

Array (
    [0] => any_username
    [1] => val_of_col1
    [2] => val_of_col2
    [3] => val_of_col3
)

Tôi sai ở đâu với mã ?

Hơn nữa, có cách nào để hiển thị dữ liệu hàng trong bảng HTML không?

1
saibbyweb

Lý do là bởi vì bạn chỉ chọn tên người dùng trong truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Vì vậy, hãy thử thay đổi điều này:

$query->select('username');

đến đây

$query->select('*');

Hi vọng điêu nay co ich

1
Lodder