it-swarm-vi.com

Có thể gọi một postflight trên một cài đặt mô-đun?

Tôi đang tạo ra một mô-đun mà tôi hy vọng sẽ thực hiện các chức năng phức tạp hơn một chút so với nhiều chức năng. Tuy nhiên, tôi sẽ cần phải thực hiện một số việc như sửa đổi DB và di chuyển tệp khi mô-đun cài đặt.

Tôi đang làm việc với Joomla 3.3.

Có thể thực hiện một thói quen postflight khi cài đặt mô-đun không? Bạn có thể hiển thị ví dụ hoặc liên kết đến tài liệu?

Cảm ơn!

4
user101289

Vâng, điều này là có thể và cũng khá thẳng về phía trước. Trước tiên, bạn cần thêm phần sau vào tệp XML mô-đun của mình:

<scriptfile>script.php</scriptfile>

Và tất nhiên, bằng cách này, bạn sẽ cần tạo một tệp có tên script.php hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn thay đổi tên tệp trong mã ở trên cho phù hợp. Trong tệp, thêm mã sau đây:

<?php 
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

class com_helloWorldInstallerScript
{  
   function postflight($type, $parent) 
   {
      // all your code goes in here
   }
}

Chỉ cần thêm mã của bạn vào chức năng postflight, sau đó sẽ được thực thi sau khi mô-đun được cài đặt. Joomla cũng cung cấp 4 chức năng tích hợp khác:

 1. cài đặt, dựng lên
 2. gỡ cài đặt
 3. ánh sáng trước
 4. cập nhật

Đây cũng có thể có ích cho tương lai. thêm thông tin có thể được tìm thấy trên tất cả những điều này ở đây:

https://docs.j Joomla.org/J3.x:Developing_an_MVC_Component/Adding_an_install-uninstall-update_script_file

Hi vọng điêu nay co ich

2
Lodder

Vâng, bạn sẽ có thể quá.

http://docs.j Joomla.org/J2.5:Developing_a_MVC_Component/Adding_an_install-uninstall-update_script_file

http://docs.j Joomla.org/J2.5:Creating_a_simple_module/Adding_an_install-uninstall-update_script_file

Bạn cũng có thể điều chỉnh để sử dụng "mod" và trong tệp cấu hình cho mô-đun bạn chỉ cần thêm <scriptfile>path</scriptfile> (Tôi nghĩ rằng, nó có thể hơi khác nhau sau đó).

Để thực hiện bất kỳ thao tác cơ sở dữ liệu và tệp nào, bạn sẽ cần JDatabase và JFile/JFolder.

http://docs.j Joomla.org/Selecting_data_USE_JDatabasehttp://docs.j Joomla.org/How_to_use_the_filesystem_package

Những điều này sẽ giúp bạn bắt đầu.

2
Jordan Ramstad