it-swarm-vi.com

Làm thế nào để mở rộng lớp người trợ giúp thành phần?

Tôi đang sử dụng thành phần Virtuemart và tôi muốn thực hiện các thay đổi nhỏ trong tệp helper/cart.php mà không cần hack lõi. Có thể thực hiện một số ghi đè hoặc mở rộng của lớp VirtueMartCart được xác định trong helper/cart.php không? Làm thế nào để làm nó?

2
user3535149

Theo sau ví dụ trong tài liệu Joomla , tạo một plugin hệ thống để ghi đè lớp trình trợ giúp chứa mã sau:

class plgSystemComVirtuemartOverride extends JPlugin {
  public function __construct(&$subject, $config)
  {
    parent::__construct($subject, $config);
  }

  public function onAfterInitialise () {
    $app = JFactory::getApplication();
    if('com_virtuemart' == JRequest::getCMD('option')) {
      // replace FILENAME with the name of the file you want to override
      require_once(dirname(__FILE__) . '/classoverrides/FILENAME.php');
    }
  }  
}  

Sau đó tạo thư mục classoverrides trong thư mục gốc Joomla của bạn, sao chép tệp được đề cập vào đó và thực hiện các chỉnh sửa của bạn.

3
Adam B