it-swarm-vi.com

Hiểu các lớp CSS được áp dụng cho các menu: "sâu hơn" và "cha mẹ"

Tôi đang cố gắng hiểu sự khác biệt giữa các tên lớp "sâu hơn" và "cha mẹ" được áp dụng cho các phần tử cha li trong menu Joomla 2.5 mặc định. Chúng dường như luôn được áp dụng cùng nhau? Nó luôn luôn là "cha mẹ sâu sắc hơn", không bao giờ là cái này hay cái khác như tôi có thể thấy?

Ví dụ:

<ul class="menu">
<li class="item-108 deeper parent"><a href="/menu1" >Menu1</a>
  <ul>
  <li class="item-110"><a href="/menu1/sub11" >Sub11</a></li>
  <li class="item-121"><a href="/menu1/sub12" >Sub12</a></li>
  <li class="item-122"><a href="/menu1/sub13" >Sub13</a></li>
  </ul></li>
<li class="item-109 deeper parent"><a href="/menu2" >Menu2</a>
  <ul>
  <li class="item-130"><a href="/menu2/sub21" >Sub21</a></li>
  </ul></li>
<li class="item-111 active deeper parent"><a href="/menu3" >Menu3</a>
  <ul>
  <li class="item-118"><a href="/menu3/sub31" >Sub31</a></li>
  <li class="item-120 current active"><a href="/menu3/sub32" >Sub32</a></li>
  <li class="item-131"><a href="/menu3/sub33" >Sub33</a></li>
  </ul></li>
<li class="item-112"><a href="/menu4" >Menu4</a></li>
</ul>

Vì thế...

 1. Tại sao cha mẹ lis có cả hai lớp "sâu hơn" và "cha mẹ" được áp dụng khi có menu phụ? Tại sao không chỉ đơn giản là "cha mẹ"?

 2. Có một tình huống khi một cái được áp dụng và cái kia không? I E. khi có lẽ "sâu hơn" được bỏ qua?

10
MrWhite
 • . sâu hơn được áp dụng khi mục menu có menu con (mục)
 • . Parent được áp dụng nếu mục menu này là cha mẹ của mục menu khác

Nếu bạn có một menu hiển thị tất cả các cấp thì cả hai lớp được áp dụng cho một mục menu cha. Nhưng đôi khi bạn chỉ muốn hiển thị cấp độ đầu tiên trong menu chính của mình và hiển thị các cấp độ khác trong menu phụ chẳng hạn. .deeper sau đó không được áp dụng trên menu chính vì nó chỉ có 1 cấp độ.

Ảnh chụp màn hình được chỉnh sửa này sẽ giúp hiểu rõ hơn về các lớp:

menu CSS classes

10
fruppel