it-swarm-vi.com

Điều gì nên là cuối cùng, bổ trợ bộ đệm hoặc bổ trợ CDN?

Tôi đang chạy một số plugin để cố gắng tăng tốc trang web của chúng tôi và làm cho tải trên máy chủ nhẹ hơn một chút. Tôi đã chạy JotCache và NoNumber Joomla CDN, cùng với bản thân mẫu nén một số thứ. Có vẻ như tất cả đều hoạt động, nhưng tôi tự hỏi:

CDN hoặc plugin Cache nên là thứ tự cuối cùng?

Có một thực hành tốt nhất cho điều này?

6
Brian Peat

Tôi cũng đang chạy JotCache và NoNumber CDN, tôi đặt JotCache lần cuối. Lý do là chúng tôi muốn các thay thế CDN xảy ra trước khi lưu vào bộ đệm, theo cách đó, plugin CDN chỉ phải chạy một lần cho mỗi trang.

1
ContextSwitch