it-swarm-vi.com

Đang khởi tạo lớp JHttpTransportCurl

tôi đang cố gắng gọi và nhận dữ liệu url khác. Vì vậy, tôi đang cố gắng tạo phiên bản mới của lớp http như sau -

jimport('joomla.http.http');
jimport('joomla.http.transport.curl');
$options = array();
$transport =  new JHttpTransportCurl($options); 
// Create a 'curl' transport.
$http = new JHttp($options, $transport);
$response = $http->get('http://api.example.com/shoes');

nhưng nó không hoạt động như một nơi nào đó sai trong dòng 4. Xin hãy tiết kiệm thời gian của tôi với hy vọng đây là cách đúng để thực hiện cuộc gọi đến một url API khác.

1
dev-m

Chỉ cần có một câu trả lời hợp lệ.

Vấn đề là ở $options - đó là một mảng, nhưng JHttpTransportCurl constructor yêu cầu JRegistry dụ. Vì thế

$options = array();

nên được đổi thành

$options = new JRegistry();
2
Dmitry Rekun