it-swarm-vi.com

Cài đặt Java cài đặt ngôn ngữ

Khi tôi sử dụng ngôn ngữ mặc định Java trên máy linux của tôi, nó đi kèm với các cài đặt ngôn ngữ ở Hoa Kỳ, tôi phải thay đổi địa điểm này ở đâu để xuất hiện đúng ngôn ngữ?

33
Simon Tucker

Tôi tin rằng Java làm sáng tỏ điều này từ các biến môi trường được khởi chạy, vì vậy bạn sẽ cần đảm bảo các biến môi trường LANG và LC_ * của bạn được đặt một cách thích hợp.

Bản địa manpage có thông tin đầy đủ về các biến môi trường đã nói.

13
pjz

Với user.language, user.countryuser.variant tính chất.

Thí dụ:

Java -Duser.language=th -Duser.country=TH -Duser.variant=TH SomeClass

44
Chris Broadfoot

Tôi đã phải điều khiển điều này trong một tập lệnh chạy trên một máy có ngôn ngữ Pháp, nhưng một chương trình Java cụ thể phải chạy với en_US. Như đã chỉ ra, các công việc sau:

Java -Duser.language=en -Duser.country=US ...

Ngoài ra,

LC_ALL=en_US.UTF-8 Java ...

Tôi thích cái sau.

21
cayhorstmann

Bạn có thể gọi trong khi init hoặc bất cứ điều gì Locale.setDefault () hoặc -Duser.l Language =, -Duser.country =, và -Duser.variant = tại dòng lệnh. Đây là một cái gì đó trên trang web của Sun .

13
sblundy

Đối với các công cụ như jarsigner được triển khai trong Java.

Java_TOOL_OPTIONS=-Duser.language=en jarsigner
11
hiroshi

Bạn có thể thay đổi trên bảng điều khiển:

$ export LANG=en_US.utf8
2
Derzu

Nếu bạn muốn kiểm tra miền địa phương hoặc bộ ký tự nào Java đang sử dụng thì điều này được tích hợp vào JVM:

Java -XshowSettings -version

và nó sẽ loại bỏ vô số cài đặt mà nó đang sử dụng. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra LANGLC_* giá trị đang được chọn chính xác.

2
Matthew Buckett

Nếu bạn đang sử dụng Mac, chỉ cần sử dụng Tùy chọn hệ thống -> Ngôn ngữ và kéo ngôn ngữ để kiểm tra lên đầu (trước tiếng Anh) sẽ đảm bảo lần sau khi bạn mở Ứng dụng, ngôn ngữ phù hợp sẽ được thử !!

1
Gmu

Trên linux, tạo tập tin trong /etc/default/locale với nội dung sau

LANG=en.utf8

và sau đó sử dụng lệnh source để xuất biến này bằng cách chạy

source /etc/default/locale

Lệnh nguồn đặt biến vĩnh viễn.

1
aseychell

Một cách để kiểm soát cài đặt ngôn ngữ là đặt Java thuộc tính hệ thống user.l Language và user.region.

0
killdash10